fbpx

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIALTAINMENT

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis
gebruikt.
1. Socialtainment: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Honingveldsestraat 4, 6665CA te Driel, ingeschreven
in het Handelsregister onder KvK-nummer 78419883.
2. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met
wie Socialtainment een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Partijen: Socialtainment en de Opdrachtgever gezamenlijk.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Socialtainment zich jegens de Opdrachtgever heeft
verbonden tot het verlenen van Diensten.
5. Diensten/Dienstverlening: alle dienstverlening en/of werkzaamheden waartoe Socialtainment zich in het kader van de
Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords,
begrepen kunnen zijn:
a) het realiseren en opleveren van een Website;
b) web- en/of mailhosting;
c) domeinnaamregistratie;
d) social media marketing, waaronder begrepen social media management en/of social media advertising.
6. Website: een in het kader van de Overeenkomst door of namens Socialtainment vervaardigde of te vervaardigen website,
waaronder een webwinkel tevens begrepen kan zijn.
7. Duurovereenkomst: een Overeenkomst in het kader waarvan Partijen zich gedurende een bepaalde periode jegens elkaar hebben
verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van social media marketing, weben mailhosting en domeinnaamregistratie.
8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de
stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Socialtainment en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door
Socialtainment worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid,
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor
zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen,
prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig,
laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden
teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en
de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk mondeling of Schriftelijk aanbod van Socialtainment is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.
Socialtainment kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever,
nog herroepen.
2. Aan een aanbod van Socialtainment dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Socialtainment dat
gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Opdrachtgever het aanbod van
Socialtainment op de eventueel daartoe door Socialtainment aangewezen wijze heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van de
Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Socialtainment, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij Socialtainment anders aangeeft.
4. Indien Socialtainment naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst een Schriftelijke opdrachtbevestiging verstrekt,
wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Opdrachtgever ter zake binnen twee
werkdagen na ontvangst van de bevestiging Schriftelijk en gemotiveerd bij Socialtainment heeft geklaagd.
5. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het
aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk
voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | DERDEN

1. Socialtainment is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De
toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden aan wie Socialtainment de uitvoering van de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaat. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen
naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Socialtainment, jegens de Opdrachtgever een beroep doen
op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is
Socialtainment niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van de derden die eventueel door hem bij
de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Zo geldt dat Socialtainment nimmer aansprakelijk is voor schade als gevolg van
fouten of tekortkomingen van door Socialtainment ingeschakelde derden die in het kader van de Overeenkomst prestaties
verrichten die Socialtainment gewoonlijk niet tevens zelf verricht, zoals door Socialtainment ingeschakelde hostingbedrijven en
domeinnaamregistars, met dien verstande dat Socialtainment zich, voor zover dit redelijkerwijs van hem mag worden verlangd,
zal inspannen om bij deze derden herstel te vorderen van eventuele aan hen toerekenbare fouten of tekortkomingen.
4. Het is mogelijk dat de derden die eventueel door Socialtainment bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, hun
aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Socialtainment gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met hem gesloten
Overeenkomsten, de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te
aanvaarden.
5. Socialtainment aanvaardt in geen geval enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden
met wie de Opdrachtgever zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook indien dit op advies of voordracht van Socialtainment is
gebeurd.

ARTIKEL 5. | DUUR, OPZEGGING EN ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst eindigt door volbrenging van de Dienstverlening, tenzij sprake is van een Duurovereenkomst.
2. Een Duurovereenkomst wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, indien niet uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde
looptijd is overeengekomen. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen, eindigt de
Duurovereenkomst door verstrijken van deze looptijd van rechtswege, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk is bedongen dat de
Duurovereenkomst voor stilzwijgende verlenging in aanmerking komt.
3. Een Duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan of stilzwijgend verlengd, eindigt door Schriftelijke opzegging met
inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds annuleert, is Socialtainment gerechtigd vergoeding te vorderen van de
winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Socialtainment tevens
aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.

ARTIKEL 6. | VERHUIZEN DOMEINNAAM

De Opdrachtgever kan een door tussenkomst van Socialtainment geregistreerde domeinnaam verhuizen naar een andere
hostingprovider. In geval van tussentijdse opzegging van deze Duurovereenkomst door de Opdrachtgever, zijn de resterende
betalingen ten aanzien van de resterende looptijd van de Duurovereenkomst onmiddellijk opeisbaar. Voorts is Socialtainment in
geval een verhuizing van de domeinnaam gerechtigd een door hem te bepalen redelijke vergoeding te vorderen voor de overdracht
van de domeinnaam. Socialtainment verstrekt de Opdrachtgever daartoe een finale nota. De betreffende Duurovereenkomst loopt
in dat geval door totdat de deze nota volledig is voldaan. In geval van een verhuizing van een domeinnaam, stelt Socialtainment
de Opdrachtgever binnen vijf dagen na diens verzoek in het bezit van de verhuiscode, mits de vorenbedoelde nota volledig is
voldaan.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

1. De Opdrachtgever is gehouden om steeds alle informatie, waaronder documentatie, gegevensbestanden etc. mede begrepen, die
voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering
van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Socialtainment voorgeschreven wijze, aan
Socialtainment te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Socialtainment verstrekte
informatie.
2. De Opdrachtgever dient Socialtainment voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te
verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties die nodig zijn voor een deugdelijke
uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te
optimaliseren.
3. Indien en voor zover uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven op locatie van de Opdrachtgever of een andere door hem
aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Opdrachtgever er zorg voor dat de aangewezen ruimte(n) van
uitvoering daarvoor geschikt is/zijn en Socialtainment op die locatie kosteloos gebruik kan maken van alle daar aanwezige en in
redelijkheid door hem gewenste zaken en voorzieningen.

ARTIKEL 8. | TERMIJNEN

1. De eventuele uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe Socialtainment zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, zijn
slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Socialtainment treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever
Socialtainment Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld,
en Socialtainment na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
2. Indien Socialtainment voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens
of anderszins te verrichten inspanningen en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig
worden verricht, is Socialtainment gerechtigd de uitvoering c.q. oplevering op te schorten voor de duur van de vertraging.
3. Verzuim van Socialtainment biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het
verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 9. | MEERWERK

De Overeenkomst omvat uitsluitend die Diensten die uitdrukkelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Socialtainment is,
onverminderd de mogelijkheid van Partijen om aanvullende afspraken te maken, nimmer gehouden prestaties te verrichten die
zich buiten de inhoud of omvang begeven van hetgeen uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Indien Partijen
overeenkomen dat Socialtainment prestaties verricht die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven, worden
deze prestaties, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aan de Opdrachtgever doorberekend
tegen een nader tussen Partijen overeen te komen meerprijs.

ARTIKEL 10. | WEBSITES: UITVOERING, OPLEVERING EN KLACHTEN

1. Onverminderd hetgeen ter zake uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen, wordt een Website door of namens
Socialtainment naar eigen technisch en creatief inzicht uitgevoerd.
2. Socialtainment staat ervoor in dat Websites geschikt zijn voor gebruik volgens de op het moment van oplevering geldende en
gebruikelijke standaarden.
3. Een Website is gebaseerd op de tussen Partijen op voorhand overeengekomen specificaties en het door de Opdrachtgever
goedgekeurde voorstel of concept. De goedkeuring van de Opdrachtgever leidt tot de definitieve Website.
4. De Opdrachtgever maakt aanspraak op ten hoogste twee bij de prijs inbegrepen correctierondes. In dat kader worden op verzoek
van de Opdrachtgever correcties ten aanzien van de Website aangebracht, mits de eerder tussen Partijen gemaakte afspraken
daardoor niet worden verlaten. Eventueel door de Opdrachtgever gewenste correcties ten aanzien van de Website die buiten het
bereik van deze twee correctierondes vallen, zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden, voor zover correcties
mogelijk zijn, tegen een nader overeen te komen meerprijs uitgevoerd.
5. De Opdrachtgever dient bij de oplevering van (het concept van) de Website binnen vijf dagen te onderzoeken of Socialtainment
de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen c.q. de Opdrachtgever correcties op het concept wenst, en dient Socialtainment
daarvan binnen deze termijn mondeling en vervolgens per e-mail bevestigd, in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt
dat de Website aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Opdrachtgever de Website heeft goedgekeurd. In dat geval wordt de
Website als definitief aangemerkt. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt c.q. niet tijdig een beroep doet op correctie van de
Website, vloeit er voor Socialtainment uit een dergelijke klacht c.q. een dergelijk verzoek van de Opdrachtgever, geen enkele
verplichting voort.
6. Afwijkingen tussen enerzijds de gerealiseerde definitieve Website en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen
geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe
betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed
op de gebruikswaarde van de Website hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Evenwel wordt op
verzoek van de Opdrachtgever en onder de daartoe gestelde voorwaarden, uitvoering gegeven aan de kosteloze correctierondes
c.q., indien zulks redelijkerwijs van Socialtainment kan worden gevergd, correcties tegen een nader overeen te komen meerprijs.

ARTIKEL 11. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN OVERIGE DIENSTEN EN FACTUREN

1. Het bepaalde in dit artikel vindt toepassing op andere Diensten dan het realiseren van een Website als bedoeld in het vorige artikel.
2. De Opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Socialtainment onverwijld na
constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan Socialtainment
mondeling en gemotiveerd kenbaar te maken en dit vervolgens binnen vijf dagen aan Socialtainment Schriftelijk te bevestigen, bij
gebreke waarvan geacht wordt dat Socialtainment ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de Opdrachtgever geen beroep
meer kan doen op enige tekortkoming van Socialtainment ter zake.
3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen vijf dagen na factuurdatum Schriftelijk en gemotiveerd bij
Socialtainment te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Opdrachtgever om ter zake alsnog bezwaar te maken is
komen te vervallen.
4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig of gemotiveerd klaagt, vloeit er voor Socialtainment uit een dergelijke klacht van de
Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
5. Ook indien de Opdrachtgever tijdig en gemotiveerd klaagt, blijft zijn verplichting bestaan tot volledige en tijdige betaling, alsmede
zijn verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

1. Socialtainment is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe
gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer
geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden
voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Socialtainment bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts
nog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog
uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige
Overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Socialtainment is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover
de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de
Overeenkomst Socialtainment ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn
verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij
tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de
Opdrachtgever Schriftelijk door Socialtainment in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld
waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde
termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen
waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Socialtainment gerechtigd om de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Socialtainment op
grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die Socialtainment ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst
lijdt, te vergoeden.
5. Indien Socialtainment de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond
opeisbaar.
Opschorting en ontbinding bij hosting en domeinnaamregistratie
6. In geval Socialtainment zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot hosting van en/of
domeinnaamregistratie, past Socialtainment, in afwijking van het bepaalde in lid 1, ter zake opschorting en ontbinding, het
volgende beleid toe. In geval de Opdrachtgever, ondanks een daartoe strekkende Schriftelijke ingebrekestelling, verzuimt een
openstaande betaling te voldoen wat betreft hosting, domeinnaamregistratie dan wel een opgeleverde Website waarop de hosting
c.q. domeinnaamregistratie betrekking heeft, is Socialtainment gerechtigd de toegang voor de Opdrachtgever tot de backend van
de betreffende website op te schorten. Is de openstaande betaling, ondanks een Schriftelijke waarschuwing, binnen vijf dagen
daarna nog steeds niet door Socialtainment ontvangen, dan is Socialtainment gerechtigd het inkomende en uitgaande emailverkeer via het betreffende domein te blokkeren. De betreffende website kan door Socialtainment offline worden gehaald
indien de Opdrachtgever vervolgens, ondanks opnieuw een Schriftelijke waarschuwing, nog eens gedurende vijf dagen met de
nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke blijft. Alsdan is Socialtainment tevens gerechtigd de Overeenkomst te
ontbinden.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Het aanbod van Socialtainment vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren en eventueel bijkomende
kosten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs, een uurtarief, een richtprijs en een periodiek
tarief in het kader van Duurovereenkomsten. Indien Partijen na totstandkoming van de Overeenkomst evenwel meerwerk
overeenkomen, vindt het bepaalde in artikel 9 toepassing.
2. Socialtainment is onverminderd het bepaalde in het volgende lid steeds gerechtigd de overeengekomen prijs van een
Duurovereenkomst te wijzigen. Socialtainment zal de Opdrachtgever van een prijsverhoging uiterlijk twee maanden voordat de
prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. In geval de Duurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan of stilzwijgend is
verlengd, zal de prijswijziging niet eerder van kracht worden dan wanneer deze bepaalde tijd is verstreken.
3. Socialtainment is gerechtigd elke stijging van kostprijsbepalende factoren, zoals een stijging van de inkoopprijs van hosting, die
optreden na het sluiten van de Overeenkomst, aan de Opdrachtgever door te berekenen.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Socialtainment vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen
exclusief btw.
5. Behoudens voor zover Partijen reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Socialtainment gerechtigd
gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling of gefaseerde betaling te vorderen. In geval van een Duurovereenkomst zal
Socialtainment de Opdrachtgever jaarlijks voorafgaand aan de betreffende contractperiode factureren, tenzij uitdrukkelijk en
Schriftelijk anders is overeengekomen.
6. Socialtainment is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Opdrachtgever in gebreke is
met de voldoening van enige op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Socialtainment.
7. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Socialtainment aangewezen wijze, binnen de door Socialtainment gestelde
termijn. Socialtainment hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele
gevallen afwijken, bijvoorbeeld in geval van een aanbetaling.
8. Socialtainment is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
9. De Opdrachtgever is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening.
10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim
intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van
een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
11. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de
Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Socialtainment is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of die verband houdt met:
– onjuistheden of onvolledigheden in de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens;
– iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst
voortvloeien, alsmede;
– een andere omstandigheid die niet aan Socialtainment kan worden toegerekend, waaronder bijvoorbeeld begrepen downtime
bij hosting waarvoor de betreffende hostingprovider aansprakelijk is. In het genoemde voorbeeld stelt Socialtainment evenwel
alles in werking om de downtime binnen een zo kort mogelijke termijn te doen verhelpen.
2. Socialtainment verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een bekwaam vakgenoot
redelijkerwijs mogen worden gesteld. Tenzij de aard en/of strekking van de verbintenis daaraan dwingend in de weg staat, verbindt
Socialtainment zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Socialtainment kan er bijvoorbeeld niet voor instaan dat
Diensten met betrekking tot online marketing leiden tot de verkoopresultaten die de Opdrachtgever bij het aangaan van de
Overeenkomst voor ogen stonden. Socialtainment aanvaardt in het kader van een inspanningsverbintenis geen enkele
aansprakelijkheid voor het niet of volgens de Opdrachtgever onvoldoende behalen van resultaten in verband met het door
Socialtainment verlenen van de Diensten.
3. Indien de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst aan Socialtainment goederen, zoals databestanden, afbeeldingen,
video’s etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de
Opdrachtgever ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij
Socialtainment in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
4. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Socialtainment ter zake opgeleverde Websites redelijkerwijs geen volledige
bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het internet meebrengt en dat deze risico’s groter zijn
in het geval van een permanente verbinding met het internet. Indien de Opdrachtgever deze risico’s wenst te verkleinen of uit te
sluiten, dient de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico een deugdelijke firewall en virusbeveiliging op te zetten, behoudens
voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Dienstverlening van Socialtainment ook daarin voorziet.
5. Socialtainment is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, misconfiguratie en het niet meer werken van een
opgeleverde Website doordat bepaalde scripts, codes of plug-ins niet meer werken bij verouderde versies van scripttalen of plugins van derden die niet meer kunnen worden geüpdatet of in andere zin tot problemen leiden.
6. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, is Socialtainment nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van
vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van de Opdrachtgever.
7. Socialtainment is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Opdrachtgever door derden.
8. Socialtainment is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg
van inbreuken van derden op een door Socialtainment opgeleverde Website, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging
daarvan.
9. Socialtainment is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere
systemen waarvan de Dienstverlening van Socialtainment afhankelijk is.
10. Socialtainment is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en
schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Socialtainment is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene
voorwaarden en met name het bepaalde in lid 12, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade
die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Socialtainment in de nakoming van de
Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend
vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van
de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft
op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Socialtainment aan de Overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan Socialtainment toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
11. Mocht Socialtainment aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Socialtainment te allen tijde het recht deze schade te
herstellen. De Opdrachtgever dient Socialtainment hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid
van Socialtainment ter zake vervalt.
12. De aansprakelijkheid van Socialtainment is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, beperkt tot ten hoogste de
factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van
Socialtainment betrekking heeft. Indien de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan drie maanden, wordt voor de
vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste drie maanden als
uitgangspunt genomen.
13. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens
Socialtainment een jaar.
14. De Opdrachtgever vrijwaart Socialtainment van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de
oorzaak aan anderen dan Socialtainment toerekenbaar is. Indien Socialtainment uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Socialtainment zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen
te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen
van adequate maatregelen, dan is Socialtainment, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en
schade aan de zijde van Socialtainment en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
Opdrachtgever.

ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Socialtainment dan wel een derde die geldt als maker van de Website, behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele
eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door of namens Socialtainment
opgeleverde Websites, maar ook van verstrekte rapportages, ideeën, beelden, concepten etc., blijft bij de maker rusten. Deze
goederen mogen door de Opdrachtgever of zijn rechtsopvolger uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan
van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of
doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Socialtainment of de derderechthebbende. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om delen van een opgeleverde Website te gebruiken als onderdeel van
een andere productie.
2. Indien en voor zolang de Opdrachtgever volledig blijft voldoen aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt hij, dan wel
zijn rechtsopvolger, een exclusieve licentie tot gebruik van de definitieve Website voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst
voorzien.
3. Partijen kunnen naderhand uitdrukkelijk en Schriftelijk overeenkomen dat de Opdrachtgever rechten van intellectuele eigendom
op de opgeleverde Website afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden
vastgelegd teneinde het voor de Opdrachtgever of zijn rechtsopvolger mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de
gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken.
4. Een aan de Opdrachtgever toerekenbare schending van het bepaalde in de vorige leden, geeft Socialtainment het recht om
onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te
stellen schadevergoeding te vorderen.
5. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Dienstverlening het uitvoeren van onderzoek
naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden.
Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
6. Socialtainment is gerechtigd om zijn naam op de Website te vermelden. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke
toestemming van Socialtainment is het Opdrachtgever niet toegestaan om de Website zonder vermelding van deze naam te
gebruiken.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter,zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling
overleg te beslechten.
3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Socialtainment wordt aangewezen om
van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.